Rendkívüli MRSz közgyűlés 2015. augusztus 9-én

2013.07.09.

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Felügyelő Bizottságának 2015. június 30-i határozata alapján, a Szövetség rendkívüli közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség Felügyelő Bizottsága az Alapszabály III. fejezet 2.3 bc pontja alapján 2015. augusztus 09. 10:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A közgyűlés napirendje:

 

1.    A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015. április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat. (megtalálható a honlapon)

2.    A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.

3.    A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Az összehívásra hivatkozott Alapszabálypont szerint a Fegyelmi Bizottság először az Elnökségtől kéri a Közgyűlés összehívását. Jelen esetben mivel az Elnökségi tagjait érintő kérdésekről lesz szó, az Alapszabály III. 1.6. pontja szerint, abban a tárgykörben az elnökség tagjai nem dönthetnek. Így automatikusan a felügyelő Bizottság hívja össze a Közgyűlést.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015. augusztus 23-án 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlés, tekintettel a személyi ügyek tárgyalására ZÁRT, azon csak a mandátummal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. július 06-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2015. július 13. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

–       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
–       Alapszabályát
–       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2010. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2015. augusztus 08.” felirattal!

Budapest, 2015. július 06.

Mészáros László s.k.
elnök

Melléklet:

Felügyelő Bizottság 2015. június 30-i határozata:

Tisztelt Elnökség!

A Felügyelő Bizottság a MRSZ Alapszabálya III. fejezet 2.3.bc pontja alkalmazásával, a Felügyelő Bizottság határozata, valamint a Fegyelmi Bizottság írásos jelentése alapján kéri az Elnökséget, hogy a jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül hívja össze  a rendkívüli közgyűlést. 

A Felügyelő Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alelnököknek a tagság, de a széles közvélemény által is megismert tevékenysége alkalmas lehet arra, hogy a MRSZ működését, a közhasznúsági minősítésből adódó közfeladatok teljesítését veszélyeztethesse.

Mindezek okán szükségesnek tartja, hogy az országos sportági szakszövetség legfőbb fóruma, a közgyűlés tárgyalja meg a kialakult helyzetet, és hozzon döntést abban a tekintetben, hogy az alelnökök tevékenysége, magatartása sérti-e a  MRSZ Alapszabályát, veszélyezteti-e a MRSZ működését. A közgyűlés célja, hogy a tagság dönthessen abban a kérdéskörben, hogy a választott tisztségviselői megsértették-e a feladataik ellátásának szabályait, tevékenységük összeegyeztethető-e azzal, hogy feladatuk az elnök segítői feladatkör, és amennyiben szükséges a társadalmi szervezet legfőbb fóruma hozzon megfelelő döntést, a hasonló esetek megelőzésére, a demokratikus működés biztosítására.

Előzmények:

A MRSZ Fegyelmi Bizottsága 2015. június 24-én megküldte a Felügyelő Bizottságnak a MRSZ alelnökeivel szemben folytatott fegyelmi vizsgálat anyagát és az üggyel kapcsolatos határozatait.

A Felügyelő Bizottság 2015. június 30-án tartott ülésén megtárgyalta az anyagot és a FB megállapításai valamint a 2015. április 19-i közgyűlésen elhangzott kritikák, valamint a közgyűlésen az alelnökök iránt megnyilvánuló negatív hangulat alapján úgy ítélte meg, hogy az alelnökök magatartásukkal folyamatosan veszélyeztetik a Szövetség szabályos és szükséges működését, tevékenységükkel megsértik a feladataik ellátásának szabályait.

A fentiek miatt a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja a rendkívüli közgyűlés összehívását és egyhangú szavazással hozott határozatában rögzítette, hogy felkéri az Elnökséget a rendkívüli közgyűlés összehívására, azzal a céllal, hogy a Közgyűlés ítélje meg a kialakult helyzetet, vonja le a megfelelő következtetéseket, és hozza meg azokat a döntéseket, amelyeket a zavartalan működés helyreállítása és biztosítása érdekében szükségesnek tart.

A Felügyelő Bizottság a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak a következőket javasolja:

1.     A Fegyelmi Bizottság megállapításainak ismertetése, amelynek alapjául szolgál az Alelnökök tapasztalatai c. általuk közzétett, valamint a 2015.április 14-én megtartott közgyűlésen ismertetett elnöki válaszirat./ megtalálható a honlapon/

2.     A kialakult helyzet megvitatása, amelyben elsőként az érintettek adhatják elő véleményüket.

3.     A szabályos és demokratikus működés biztosításához szükséges döntések meghozatala, beleértve az esetleges személyi kérdéseket és az esetleges tisztújítást is.

Kérem a tisztelt Elnökséget, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívása érdekében haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.

Budapest, 2015. július 05.

Tisztelettel

Hidas Sándor
elnök
Felügyelő Bizottság