Előterjesztés a Szabad Repülők Szövetsége 2009. március 8-i közgyűlése részére a 2009. évi célkitűzések meghatározására

2009.11.08.

A Szövetség szakmai tevékenysége a képzés, és a repülőeszközök alkalmassági vizsgálatának szervezése, a légtér koordináció, a starthelyeink felügyelete és a siklórepülő balesetek szakmai vizsgálatában való részvétel. A nemzetközi szakmai kapcsolattartás céljából a HFFA az EHPU tagjaként nemzetközi szinten képviseli a hazai siklórepülést. Alapszabályából fakadóan szövetségünk a hazai siklórepülés országos érdekvédelmi szervezete is.

Jelenleg szövetségünk sportági feladatokat nem lát el. Azonban tevékenységével és bevételeivel javasolom, hogy támogassa a hazai siklórepülő élsportot.

Miután a 2007. augusztus 31-én két évre kiadott üzemben tartási engedélyt az NKH visszavonta, a szakmai tevékenységünk engedélyekhez kötését az NKH LI igazgatójának levelében megfogalmazott javaslat szerint az MRSz-el való együttműködéssel oldjuk meg. Ez a korábbi állapothoz képest jobban megfelel a hazai jogszabályi környezetnek, hiszen a korábbi engedélyt a 20/2002-es KöViM rendelet alapján adta ki a számunkra a hatóság, amelynek pedig első pontja rögzíti, hogy: „E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvett polgári légijármű üzemben tartójára terjed ki.” Szövetségünk szakmai tevékenysége pedig kizárólag lajstromozásra nem kötelezett légijárművek üzemeltetésére vonatkozik, amelyre a jogszabályok szerint nem kell üzembentartási engedély (XCVII/95. tv. 19.§.)

Tevékenységünk szakmaiságával kapcsolatosan az együttműködő más állami szervektől (Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ), Rendőrség, Légirendészet) továbbra is folyamatos elismertséget kapunk. Célunk e szervezetekkel továbbra is a hagyományosan jó együttműködés fenntartása.

Tagszervezeteink számára sorozatos továbbképzéseken ismertettük az új rendszer követelményeit, honlapunkon minden kulcsfontosságú információt megjelentetünk, elnökségünk döntése alapján a szövetség vezetése elektronikus hírlevélben rendszeresen tájékoztatja tagságát. A www.hffa.hu honlapunk látogatottsága még mindig kicsi, ezért tervezzük annak rendszeresebb aktualizálását és az azon közzétett információkra a hírlevélen keresztül valamennyi tagszervezetünk figyelmének felhívását.

2008. decemberében 6 alkalommal tartottunk éves továbbképzést a műszaki vezetők és oktatók számára. Ezeken a továbbképzéseken 32 egyesület szakmai vezetői (műszaki vezetői, vezető pilótái és oktatói) erősítették meg korábbi jogosításukat. Információink szerint egy egyesület (MPC) a továbbiakban önállóan kívánja folytatni szakmai tevékenységét, bár erre vonatkozóan engedélyeiről nem tudunk.

A Magyar Repülőszövetség vezetése írásban megbízta szervezetünk két szakemberét az MRSz főpilótája és főmérnöke szakági helyettesi feladatai ellátására. A repülésbiztonsági szolgáltatást az MRSz REBISZ kedvezőbb áron biztosítja számunkra, mint amennyi a megelőző években a saját REBISZ szervezetünk költsége volt.
Az MRSz vezetése elismeri szervezetünket a siklórepülés szakmai szervezeteként. A tárgyalások eredményeként a Dagály utca 11-i székhelyen működésünket díjmentesen biztosítják. Ezek ellentételezéseként a HFFA a szakmai tevékenységre összegyűjtött forrásból finanszírozza az üzembentartási tevékenységhez kapcsolódó valamennyi felmerülő költséget.

Az érvényes jogosítással rendelkezők névsorát honlapunkon aktualizált állapotban közzé tettük, számunkra az MRSz által kiadott igazoló bélyegzők kiadása folyamatban van.

Főtitkárunk és az MRSz nyilvántartója közötti együttműködés eredményeként a licenszekkel kapcsolatos ügyintézés folyamatos.

A klubok igényeinek figyelembe vételével a 2009-es oktatási tervben új jelöltek számára két oktatói és két műszaki vezetői képzést tervezünk.

A képzéseink során kérdőíves módszerrel folyamatosan felmértük az oktatásról, a témákról és az oktatókról a hallgatóság véleményét. Az új továbbképzések szervezésekor ezek tapasztalatainak figyelembe vételével állítjuk össze a programot és kérünk fel előadókat.

A gyakorlati képzéseket, starthelyeket, klubokban folyó képzést folyamatosan ellenőrizni fogjuk. A képzés innovácójának javítására középfokú siklóernyős oktatási jegyzet készítését tervezzük. A képzési tematikánkat és a rendszert szabályozó dokumentumainkat továbbfejlesztjük, a hatóság elé újra beadtuk engedélyezésre a korábban beadott anyagainkat (amelyekre fél év elteltével sem reagált az NKH Légügyi Igazgatója). Jogászunk hivatalos beadvánnyal élt a hatóság számunkra hátrányos határozatával szemben.

Az anyagi erőforrások előteremtéséhez ebben az évben is pályázunk az NCA működési támogatására.

2009-re is kedvező biztosítást kötöttünk a jogszabályok előírásainak megfelelően. Pilótáink igényére ismét kötöttünk biztosítást az acro pilóták számára, oktatáshoz tevékenységre szóló felelősségbiztosítást és kiterjesztést a demo ernyőkre külön kedvezménnyel. A HFFA által kötött biztosítás külföldre kiterjesztését a HFFA által érvényesített nemzetközi pilótaigazolványok (IPPI kártya) igazolják.

Továbbra sem változik az a problémánk, hogy a hazai siklórepülés számára folyamatosan szűkül az „élettér”. Ezért ismét a jogalkotó fórumokhoz fordulunk az EüM TB rendelete módosítása, a kormány lajstromozásra nem kötelezett légijárművekről szóló rendeletének megalkotása, a KVvM, HM, GKM légteret szabályozó rendeletének módosítása (határsáv eltörlése, G légterek bővítése, stb.) tárgyaiban. A természetvédelmi hatóságokkal is tovább kell folytatnunk a tárgyalásokat starthelyeink engedélyezése érdekében.

Ahogyan az ezt megelőző években, továbbra is arra kell törekednünk, hogy a szakmai fórumokon támogatást kapjanak az irányítási rendszerünkben megfogalmazott célok. Nem elég az egyetértés, tevőleges és hathatós, a társ repülőszervezetek, a kormányzat és a jogalkotók részéről is megnyilvánuló hatékony segítséget várunk annak érdekében, hogy alábbi céljaink megvalósulhassanak. A civil szervezetek jogalkotásba való beleszólásának fórumán (NOSZA Egyesület – A társadalmi szervezetek szerepe a jogalkotásban) továbbra is képviseltessük magunkat.

A regisztrált siklórepülők száma 2008-ban meghaladta az 1700-at. Ez az addig legnagyobb regisztrált létszám volt a siklórepülés magyarországi történetében. Sajnos azonban saját tagszervezeteink között sikerült bizalmatlanságot kelteni és ezzel jelentősen csökkent a HFFA szakmai rendszerébe bejelentett pilóták száma. Így 2009-re számszerű tervezést folytatni nem lehet. Ha a kívül rekedt pilóták felfogják, hogy megtévesztették őket, talán az év végére normalizálódik a helyzet és akár még növekedhet is a 2008-as nyilvántartási létszámunk.

A starthelyek támogatására ebben az évben is pályázatot írunk ki, a 2007. és 2008-as maradványokkal együtt már rendelkezésre áll a tavalyi pályázható összeg.

A Hungarocontrollal szervezetünknek a 26/2007. GKM-HM-KvVM rendelet alapján együttműködést kell kialakítani a koordinációs feladat ellátására.

A hagyományos nemzetközi kapcsolat fenntartása érdekében részt kell vennünk az Európai Siklórepülő Unió munkájában (EHPU). Információkat kell cserélni a repülésbiztonsági tevékenység, a légtér felhasználás, a biztosítási követelmények és a képzés összehangolása témakörökben. 2011-ben a HFFA a soros vendéglátója az EHPU konferenciájának.

2009-ben elemzéseket kell készíteni és a szakmai munka továbbfejlesztésére felhasználható információkat kell adni a klubok szakmai vezetése számára az MRSZ REBISZ-el folytatott szakmai együttműködés eredményeként. Az év végén továbbképzéseken minden tagszervezet szakmai vezetése számára közvetlen információcsere útján kell a szükséges ismereteket átadni.

2009-re a közgyűlésnek javaslom eldönteni, hogy a párhuzamos szervezetek működtetése és a  szétaprózódás helyett a szövetség elnökségét bízza meg, hogy a Magyar Repülőszövetség Siklórepülő Szakági Szekcióülésén tegyen javaslatot a HFFA és az MRSz Siklórepülő Szakág egyesítésére. Ennek előkészítéseként javasolom módosítani a HFFA alapszabályát.

Budapest, 2009. március 8-án

Előterjesztette: Kerekes László a HFFA elnöke