Eljárási utasítás

2009.11.08.

SIKLÓREPÜLŐK REPÜLÉSI TERÜLETEINEK SZABÁLYOZÁSA

Eljárási utasítás
Hatálybalépés dátuma: 2008. január 1.

 

Készítette:

Kerekes László

Siklórepülő szakértő

 

Jóváhagyta:

Tóth Zsuzsanna

HFFA főtitkára

 

A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási utasítása készítőjének olyan szellemi tulajdona, amely üzleti célból sem részben, sem egészben nem másolható!

Cél

A Szabad Repülők Szövetsége jelen eljárási dokumentuma a siklóernyők és sárkányrepülők repülési területei (fel- és leszállóhelyei) szabályozásával kapcsolatos eljárásokkal, valamint dokumentálásukkal összefüggő feladatokat tartalmazza.

Területi érvényesség

Az eljárási utasításban előírt követelmények valamennyi a Szabad Repülők Szövetségének üzembentartási rendszerében folytatott siklóernyős vagy sárkányrepülő tevékenységre vonatkoznak.

Hatáskör és felelősség

Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a HFFA főtitkárának hatásköre. A siklórepülő területek szabályozását a HFFA a területkezelő klubok, szakosztályok közreműködésével végzi. A rendszeres használatú területek szabályozását a területkezelők által kidolgozott Repülési Terület Rend tartalmazza. A Szabad Repülők Szövetsége a nyilvántartásába bejelentett területek használatának szabályosságát a területkezelő klubok vezető pilótája, a HFFA Főpilótája és a klubok oktatói által ellenőrzi.

Hivatkozás

Az eljárási dokumentum kidolgozását és alkalmazását a HFFA BISz vezetőjének 2007. szeptember 11-i vizsgálati jegyzőkönyve javasolta.

14/2000. számú KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól.

82/2004. számú Kormányrendelet a 141/95.sz. krm. rendelet módosításáról.

Kapcsolódó eljárások:

Dokumentumok és adatok felügyelete

Feljegyzések kezelése

Fogalommeghatározás

Siklórepülő légijárművek: A siklóernyők és a sárkányrepülők összefoglaló néven. Az eljárás alkalmazásában a segédhajtóművel rendelkező, lajstromozásra nem kötelezett siklóernyőket és sárkányrepülőket is ide soroljuk (segédmotoros siklórepülés).

Siklórepülő felszálló helyek: Siklóernyők, sárkányrepülők és ezek segédmotoros változatai számára rendszeres, vagy alkalomszerű felszállások céljára létesített területek. Szakmai minimumait a siklórepülő légijármű tulajdonságai és az alkalmazott felszállási mód (hegyi, csörlős, vontatásos, segédmotoros) határozzák meg.

Eljárási utasítás

A siklórepülők felszálló helyeinek nyilvántartását a HFFA a repülés biztonságának fenntartása céljából végzi.

A siklórepülő felszálló helyek (starthelyek) a felszállások fajtáitól függően lehetnek hegyi starthelyek (amelyről a biztonságos felszállás bizonyos szintkülönbségű, lejtésszögű dombról, vagy hegyről, adott szélirány esetén lehetséges), csörlő-pályák, és segédmotoros felszállóhelyek.

A HFFA a starthelyekről pilótái bejelentése alapján nyilvántartást vezet, a starthelylistát a honlapján ( www.hffa.hu ) közzéteszi és rendszeresen frissíti. A lista a szabálysértések elkerülése érdekében, tájékoztatás céljából azokat a potenciális starthelyeket is tartalmazhatja, melyek természetvédelmi, légtér, honvédségi, magán vagy egyéb korlátozás miatt nem engedélyezettek, vagy korlátozottak. A tiltás okai és részletei minden esetben feltüntetésre kerülnek.

A starthely bejelentését megelőzően a bejelentő pilóta köteles meggyőződni arról, hogy a starthely az általános jogi és az egyéb szakmai követelményeket kielégíti.

Általános jogi követelmények starthely létesítéséhez: A starthelyet és a leszállót lefedő területen repülésre alkalmas légtér szükséges. Természetvédelmi, zárt honvédségi vagy magánterület, stb. esetében a kezelő hatóság vagy tulajdonos engedélye szükséges a starthely létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez „engedélyezett starthely” minőségben.

Szakmai követelmények a hegyi starthelyek esetében: A starthelytől a szélirányban elhelyezkedő azonos magasságú domborzat vagy tereptárgy nem lehet közelebb mint a starthely és leszálló mező szint különbségének ötszörös távolsága. Legyen elérhető, a széliránynak megfelelő leszállómező. A starthelyhez 50 méternél közelebb ne legyen elektromos légkábel, épület, vagy felvonó vezeték.

Szakmai követelmények a csörlőpályák esetében: a használt csörlési útvonal nem lehet közút, a közelében nem lehet 50 méternél közelebb elektromos légkábel, épület, vagy közforgalmú út. A pályát nem keresztezheti légkábel, vagy egyéb akadálynak minősülő tereptárgy (pl. közeli fa, amely a kötélvezetést figyelembe véve elakadást eredményezhet, antenna, stb.). A csörlés szükség esetén történő megszakításához a pálya minden pontján legyen leszállásra alkalmas terület.

Szakmai követelmények a segédmotoros felszállóhelyek esetében: a pálya mérete feleljen meg a biztonságos fel és leszállás, valamint a megszakított start miatti visszaszállás követelményeinek. A starthelyhez nem lehet 50 méternél közelebb közút, villanyvezeték vagy egyéb akadálynak minősülő tereptárgy (pl. épület, közeli fa, amely a felszálláskor akadályt jelenthet). A felszállási irányba eső akadálysík dőlése nem haladhatja meg a 10 százalékot (100 méteren 10 méteres emelkedés).

A felszállóhelyek felmérését minimum Pilóta I. jogosítású (a segédmotoros felszállókat minimum segédmotoros pilóta) személy végezheti. A felmérést követően a www.hffa.hu honlapon lévő starthely koordinátornak e-mail útján kell a szükséges adatokat megküldeni (koordináta, starthely jellege, szintkülönbség, szélirány, nehézségi fok, egyéb információk).

A bejelentett starthelyekről a starthely működésének biztonsága, vagy egyéb ok miatt (pl. tulajdonos, vagy kezelő igénye) Repülési Terület Rend készül. A területrendet általában a területkezelő klub készíti el. A területrend a HFFA honlapján közzétételre kerül a starthelyek regiszterében.

A területrend betartása minden a területen siklóernyőzést folytató pilóta és növendék számára kötelező.

A starthelyek működtetése során az üzembentartási kézikönyv előírásait kell alkalmazni.

Dokumentálás

A honlapra kerülő starthely információkat – a beadásuk időpontját követően – írásban is tárolni kell (az e-maileket ki kell nyomtatni és le kell fűzni) és legalább 5 évig a szövetség irattárában kell megőrizni visszakereshető módon.

Kapcsolódó végrehajtási utasítások, egyéb dokumentumok

Siklórepülők nyilvántartása

HFFA üzembentartási kézikönyv